marketing sales
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,494 jobs
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การขาย หรือสาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ธุรกิจอาหารเสริม สุขภาพ ช่องทางMT
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์ Sales ในกลุ่ม Automotive
  • มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าจำนวนมาก,Improvement งานได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
  Next