• Bachelor’s Degree or higher in Marketing
 • 1 years of working experience in Marketing Managem
 • Good interpersonal and well organized

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
 • Marketing
 • PR Marketing

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์การตลาดในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้ดี

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารการตลาด
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการสื่อสารการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการผลิตสื่อทางการตลาด

17-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมกราฟิก
 • มีความคิดสร้างสรรค์

16-Oct-19

 

Applied
 • At least 7 years in Marketing field
 • Be a good Team Player
 • Strong project management skill

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปี
 • ทัศนคติดีมาก Can DO!! Attitude
 • ความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR

05-Oct-19

 

Applied