major development public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขา การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ
  • leasing
  • ทักษะในงาน : มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
  Major Development Public Co., Ltd.'s banner
  Major Development Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ควบคุมการก่อสร้างที่เป็นงานโครงสร้างแนวราบ
  • วางแผนและบริหารคุณภาพมาตรฐานการทำงานโครงสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  Next