maguro group co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  MAGURO GROUP CO., LTD.'s banner
  MAGURO GROUP CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ 2 ปี+ ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน/ต้นทุน
  • บุคลิกภาพดี เป็นคนรุ่นใหม่ เก่งการวิเคราะห์