mae fah luang foundation under royal patronage
  Suggestions will appear below the field as you type
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • กิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์
  • มีทักษะในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและไกล่เกลี่ย
  • ประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี