mae fah luang foundation under royal patronage
  Suggestions will appear below the field as you type
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดองค์กร
  • การตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ
  • วิเคราะห์และนำเสนอ Solution
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • บริหารทีมงาน การขยายสาขา
  • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ร้านกาแฟ
  • บริหารงบประมาณและภาพรวมร้านกาแฟ
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • ตรวจสอบ ประเมิน สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน
  • เก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
  • ติดตามผลการตรวจสอบแก้ไข