mae fah luang foundation under royal patronage
  Suggestions will appear below the field as you type
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • บริหารจัดการโครงการ
  • ลงพื้นที่เพื่อทำงานและเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน
  • ประสบการณ์การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน/ธุรกิจชุมชน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo

  Operation Manager (Cafe)

  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage
  Pathumwan
  • บริหารทีมงาน การขยายสาขา
  • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ร้านกาแฟ
  • บริหารงบประมาณและภาพรวมร้านกาแฟ
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • จัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Design Document)
  • สามารถใช้โปรแกรม QGIS/ArcMap ได้เป็นอย่างดี
  • การขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Chiang Rai
  • ระบบนิเวศป่า การสำรวจป่าไม้ การวางแปลง
  • สำรวจพื้นที่และวางแปลงตัวอย่าง
  • การขึ้นทะเบียน T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo

  Sales Representative (Modern Trade)

  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การขายที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้า
  • ทักษะการขายและติดต่อประสานงานหน่วยงาน
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานขายและงานบริการ 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง มีService mind
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  Chiang Rai
  • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
  • กฏระเบียบข้อบังคับและสอบสวนพนักงาน
  • สวัสดิการพนักงาน