m b k guarantee co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s banner
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s banner
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด / Digital Marketing
  • ความเข้าใจเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่(Digital Media)
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี