m and e
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 74 jobs
  Thai Semcon Co., Ltd.'s banner
  Thai Semcon Co., Ltd.'s logo
  Others
  • เรียนรู้งานวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น
  • สามารถเติบโตในสายงานวิศวกรรมงานระบบ
  • เรียนรู้งานด้าน Design และ Jobsite
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 45K /month
  • เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Online อย่างน้อย 3 ปี
  • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service mind
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
  • สมัครพร้อมแนบ Protflio ผลงานที่เคยทำ
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟฟิกไม่น้อยกว่า 1 ปี
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 70K /month
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย Online อย่างน้อย 5
  • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service Mind
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย และการสื่อสารในช่องทาง Online
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
  • มีปสก.ควบคุมงานติดตั้ง-ก่อสร้างงานระบบ M&E
  Next