luxury retail
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 202 jobs
  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Sales Supervisor

  Club 21 (Thailand) Co., Ltd.
  Klongtoey
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปวช./ม.6 - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ขายหรืองานบริการมาอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
  Next