logistic
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 3,987 jobs
  V.C.Shipping & Service Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s banner
  Thai Edible Oil Co., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • ภาษาอังกฤษดี (อ่าน/เขียน)
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีด้านงานเอกสารส่งออกทางเรือ
  • คิดบวก ชอบทำงานเป็นทีม
  Next