logistic assistant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 108 jobs
  NBD Healthcare Co., Ltd.'s banner
  NBD Healthcare Co., Ltd.'s logo

  Assistant Logistics Manager

  NBD Healthcare Co., Ltd.
  Beungkum
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารจัดการ
  • มีประสบการณ์ด้าน Logistics อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  Berli Jucker Public Company Limited's banner
  Berli Jucker Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ออกแบบโครงสร้างค่าใช้จ่าย, ราคาการให้บริการ
  • คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย
  • ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
  Next