living and facility co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s banner
  LIVING AND FACILITY Co., Ltd.'s logo
  Eastern
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
  • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา อย่างน้อย 5 ปี
  • เข้าใจในระบบการสรรหาเป็นอย่างดี
  LIVING AND FACILITY CO., LTD's banner
  LIVING AND FACILITY CO., LTD's logo
  Eastern
  • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 5-10 ปี
  • การปิดงบการเงิน อย่างน้อย 5-10 ปี
  • บุคลิคภาพดี มีความยึดหยุ่นในการทำงาน การบริหารทีม