lh mall hotel co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s banner
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีด้านการจัดการการตลาด
  • ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไปในด้านการขาย
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์