lecturer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  PravetTHB 30K - 45K /month
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ
  • มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการสื่อสาร การประสาน และมีทัศนคติที่ดี
  Bangkok University's banner
  Bangkok University's logo
  Klongluang
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบิน
  • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
  • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม