land and houses bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Compliance 10 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ ดีมาก
  • สามารถใช้งานระบบ Bonanza ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Compliance 10 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ ดีมาก
  • สามารถใช้งานระบบ Bonanza ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า SME
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • วางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า