krungthai card public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Assistant Manager : Automotive (Credit Card Marketing)

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • Credit Card marketing / Marketing Campaigns
  • ประสบการณ์ด้าน Credit Card หรือ Consumer Product
  • Automotiveการขาย การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Credit Card Marketing (Cosmetics)

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • วางแผนทางการตลาด และนำเสนอแคมเปญ
  • บริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตร
  • วางแผน ดำเนินการ และบริหารงบประมาณ
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Officer - Senior Officer : Marketing Communications

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • สื่อสารการตลาด, นิเทศศาสตร์, Online Marketing
  • ประสบการณ์การทำงานการสื่อสารการตลาด Online/Offline
  • Social Network Function, Online Data Insight Tool
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • งานด้านการวางบิล การรับชำระเงิน การบันทึกรายการ
  • ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน General Accounting
  • ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ดูแลและให้บริการลูกค้าในการสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
  • วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าในเบื้องต้น
  • ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารสมัครสินเชื่อ
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายช่องทาง Online Partner
  • กำหนดกลยุทธ์การหาลูกค้าผ่านรายการส่งเสริมการขาย
  • ประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing 5 ปี
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Senior Manager : Accounting Information System

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • ออกแบบรายการบันทึกบัญชีและรายงาน, งาน UAT
  • งานโครงการเพื่อ Implement ระบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเกี่ยวกับ Consume Finance
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Officer : Public Relations

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • ผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางด้านการตลาด
  • การจัดทำกฤตภาคข่าวและการประเมินผล
  • งานบริหารจัดการ Owned Media เพจ KTC Journey
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Credit Risk Portfolio Management

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • วิเคราะห์ค้นหาปัจจัยหรือพฤติกรรม
  • วิเคราะห์และประเมินต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิต
  • พัฒนาและจัดทำรายงานประจำเดือน
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Officer : Sustainability (Treasury)

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • ศึกษาหลักเกณฑ์/สนับสนุนงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
  • สนับสนุนงานด้าน Treasury ของบริษัทและบริษัทในเครือ
  • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี - ดีมาก
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • วิเคราะห์ความต้องการและคุณสมบัติของสินค้าและบริการ
  • สืบราคา เปรียบเทียบ ต่อรองราคาสินค้าและบริการ
  • รับและตรวจสอบความถูกต้องของ Invoice
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • วางแผน พัฒนา ดำเนินงานด้านกิจกรรมการตลาดหมวดประก้น
  • สร้างสรรค์แนวคิด / พัฒนากลยุทธ์ / การดำเนินกิจกรรม
  • หา Pain Point ของลูกค้าในแต่ละ Journey
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Personal Loan Product

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • จัดหาและเพิ่มจำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  • สร้างช่องทางขายใหม่