krungthai card public company limited ktc
  Suggestions will appear below the field as you type
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Assistant Manager : Credit Card Marketing (Gasoline)

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • Credit Card marketing / Marketing Campaigns
  • ประสบการณ์ด้าน Credit Card หรือ Consumer Product
  • Gasoline การขาย การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • จัดทำประมาณการผลการดำเนินงานประจำเดือน
  • จัดทำแบบจำลองทางการเงิน 1 – 5 ปี
  • จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ทางการเงินต่าง ๆ
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Assistant Manager : Automotive (Credit Card Marketing)

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • Credit Card marketing / Marketing Campaigns
  • ประสบการณ์ด้าน Credit Card หรือ Consumer Product
  • Automotiveการขาย การตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Investor Relations

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • จัดทำเอกสารสรุปตัวเลขภาพรวมผลการดำเนินงาน
  • จัดทำรายงานต่าง ๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างบริษัท
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Personal Loans Acquisition

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • จัดหาและเพิ่มจำนวนสมาชิกสินเชื่อบุคคล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
  • สร้างช่องทางขายใหม่
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Credit Risk Portfolio Management

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • วิเคราะห์ค้นหาปัจจัยหรือพฤติกรรม
  • วิเคราะห์และประเมินต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิต
  • พัฒนาและจัดทำรายงานประจำเดือน
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Pomprab
  • สอบทานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อรายย่อย Credit Review
  • วางแผนและกำกับดูแลการสอบทานสินเชื่อ
  • มีประสบการณ์การทำงานสอบทานสินเชื่อย่างน้อย 2 ปี
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Officer - Senior Officer : Card Accounting

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • บันทึกบัญชีรายวัน เอกสารภาษี ปรับปรุงบัญชีลูกค้า
  • งานปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน
  • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี Hire Purchase/Leasing
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Senior Officer : Marketing Communications

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • สื่อสารการตลาด, นิเทศศาสตร์, Online Marketing
  • ประสบการณ์การทำงานการสื่อสารการตลาด Online/Offline
  • Social Network Function, Online Data Insight Tool
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ดำเนินการตามแผนงานในการขยายฐานร้านค้ารับบัตร
  • ดำเนินการตามแผนงานในการขยายฐานร้านค้ารับบัตร
  • ดำเนินการตามแผนงานในการสนับสนุนการทำงานของทีมงาน
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Manager - Senior Manager : Premise & Office Management

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • วางแผน ตรวจสอบ และติดตาม การปฏิบัติงานผู้รับเหมา
  • วางแผนงานให้บริการอาคารงานปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานที่
  • สรรหาและนำเสนอผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน