kim pai
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
  • บริหารจัดการคุณภาพที่มีผลกระทบต่อลูกค้า
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laemTHB 20K - 45K /month
  • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
  • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
  • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1ปีขึ้นไป
  • Purchasing Specialist