kiatnakin phatra securities public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ประสานงานเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้า
  • ให้ข้อมูลและคำแนะนำการลงทุนเบื้องต้น
  • ดำเนินการทำธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนให้แก่ลูกค้า
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
  • ทักษะการแก้ปัญหา: ค้นคว้า รวบรวม จัดเรียง สรุป
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • เก็บข้อมูลต่าง ๆ จากฐานข้อมูลและระบบงานหลัก
  • วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับระบบ กระบวนงาน
  • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของทีมต่างๆในฝ่าย
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, มัลติมีเดีย
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านกราฟิกดีไซน์
  • ชำนาญโปรแกรม Photoshop และ Illustrator
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเลขานุการบริษัท 3-5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  Next