kiatnakin phatra bank public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  Krung Thai Bank PCL's banner
  Krung Thai Bank PCL's logo
  Bangkok
  • ประสบการณ์ด้านงานขาย Product Insurance หรือกองทุน
  • ผู้แนะนำการลงทุน
  • ปฎิบัติงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร,นครราชสีมา,ชลบุรี
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี–โท สาขา IT, สถิติ, คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  Jatuchak
  • ควบคุมดูแลการให้บริการด้านการขนส่งเงินสดกับสาขา
  • ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์
  • ควบคุมดูแลการดำรงเงินสดของศูนย์เงินสด
  Next