jenosize co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  JENOSIZE Co., Ltd.'s banner
  JENOSIZE Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • มีประสบการณ์ด้านงานอีเว้นท์ อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความเข้าใจด้านการทำงานอีเว้นท์เป็นอย่างดี
  • สามารถมองภาพรวมของการทำงานอีเว้นท์แต่ละประเภท
  JENOSIZE Co., Ltd.'s banner
  JENOSIZE Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • มีประสบการณ์ด้านงานอีเว้นท์
  • มีความเข้าใจด้านการทำงานอีเว้นท์เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการติดต่อ และประสานงาน