jenbunjerd co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Jenbunjerd Co., Ltd.'s banner
  Jenbunjerd Co., Ltd.'s logo

  Consumer Insight

  Jenbunjerd Co., Ltd.
  Prakket
  • มีประสบการณ์ในการทำ Field Survey และ Market Fit
  • มีประสบการณ์ด้านการวิจัยตลาดอย่างน้อบย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก