jasmin jewelry group co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน Marketing ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดออนไลน์