it helpdesk support
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 157 jobs
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  IT Support

  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Bangkapi
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้คอมพิวเตอร์ทั้งทางด้าน Software
  • ดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  I.E. Technology Co., Ltd.'s banner
  I.E. Technology Co., Ltd.'s logo
  Saraburi
  • ปฎิบัติงานที่ Site งานสระบุรี(SCCC สระบุรี)
  • ปวส หรือสูงกว่า ในสาขา อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์
  • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้ มียานพาหนะส่วนตัว
  ThaiTizens Co., Ltd.'s banner
  ThaiTizens Co., Ltd.'s logo

  IT Support (Software)

  ThaiTizens Co., Ltd.
  Suanluang
  • บริการติดตั้งและตั้งค่า รวมทั้งการอัพเกรดซอฟแวร์
  • ทำการอบรมการใช้งานซอฟแวร์ให้กับลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรรวม
  Next