investor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 55 jobs
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's banner
  TOA Paint (Thailand) Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
  • ประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์ IR หรือ CS
  • บริหารสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น
  ICHITAN GROUP PCL.'s banner
  ICHITAN GROUP PCL.'s logo
  Klongtoey
  • มีความรู้ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  • มีเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • สามารถวางแผนกลยุทธ์ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้
  Millcon Steel Public Company Limited's banner
  Millcon Steel Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป การเงิน, บัญชี
  • มีประสบการณ์ IR หรือ วิเคราะห์ทางการเงิน 3 ปี
  • สามารถจัดทำ และนำเสนอได้ดี (Presentation)
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการงานธรรมาภิบาล
  • มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  Next