internal audit
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  Southeast Insurance Public Company Limited's banner
  Southeast Insurance Public Company Limited's logo

  Internal Audit (Insurance Business)

  Southeast Insurance Public Company Limited
  Bangrak
  • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 5 ปี
  • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
  • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo

  Internal Auditor

  Bangkok Insurance Public Company Limited
  Sathorn
  • ป.ตรี/โท สาขาวิชาบัญชี
  • ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
  Next