internal audit
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,330 jobs
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางแผนงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี
  • ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
  • สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ
  IRPC Public Company Limited's banner
  IRPC Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.ตรี บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ
  • ประสบการณ์: 1-2 ปี
  Next