internal audit
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 634 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ชาย/หญิง อายุ40-45 ปี ประสบการณ์10 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี/โท บัญชี/การเงิน สาขาอื่่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และเข้าใจกับระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง
  AEC Securities Public Company Limited's logo

  Internal Audit

  AEC Securities Public Company Limited
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายในธุรกิจหลักทรัพย์
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบCIA, CPA , CPIA จะพิจารณาพิเศษ
  Next