internal audit supervisor
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 59 jobs
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo

  Internal Audit Supervisor

  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.
  Bangplee
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและนำเสนอผลงาน
  • มีความเข้าใจใน Business Process
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 25K - 35K /month
  • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม,บริหารอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ด้าน QC,QA
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • วุฒิป.ตรี สาขาเยื่อและกระดาษ/การพิมพ์/บรรจุภัณฑ์
  • ปสก.ทำงาน 3+ ปี ในธุรกิจกระดาษ หรือสิ่งพิมพ์
  • ประจำนิคมสินสาคร ทำงานจ-ศ. และเดือนละ 2 เสาร์
  Next