intelligence analyst
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 337 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • มีทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ
  • สามารถใช้งานโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, Ms Excel
  • มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Data Analyst

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  Next