i q wine co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  BangkokTHB 20K - 25K /month
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส
  OthersTHB 30K - 35K /month
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ด้านขายหรือการตลาด 2 ปีขึ้นไป
  • สวัสดิการ: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส