i m e thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  Ayutthaya
  • มีความรับผิดชอบ และ ตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  • มีความขยัน รับผิดชอบต่องานที่ทำ
  • มีความอดทน
  Phrachinburi
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปราจีนบุรี , กบินทร์บุรี
  • ประสบการณ์ : 1-5 ปี / โบนัส / ค่าตำแหน่ง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Siamnuwat Company Limited's banner
  Siamnuwat Company Limited's logo
  Pathumwan
  • Engineer
  • ประสบการณ์งานก่อสร้าง / งานอาคารสูง
  • งาน Maintenance