i land development co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-54 of 54 jobs
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
  • มีปสก.ควบคุมงานติดตั้ง-ก่อสร้างงานระบบ M&E
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ดูงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/สุขาภิบาล
  • ควบคุมการก่อสร้าง(เป็นงานสร้างใหม่)
  • ก่อสร้างคอนโด อาคาร ห้าง
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s banner
  Safran Cabin Lamphun Ltd.'s logo

  RU Controller

  Safran Cabin Lamphun Ltd.
  Lampoon
  • Good knowledge of IFRS and cost accounting.
  • Experienced in leading Finance and Accounting team
  • Have a pro-active personality
  Iconsiam Co., Ltd.'s banner
  Iconsiam Co., Ltd.'s logo
  Klongsan
  • ป้องกันระงับอัคคีภัย,ตรวจตราป้องกันวัตถุต้องสงสัย
  • วางแผนเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
  • ดูแลความปลอดภัยอาคาร,บุคคล
  Prev