human resource department manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีพื้นฐานในอนุพันธ์ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การประสานงาน
  Next