human resource associate
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 75 jobs
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's banner
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการตลาดออนไลน์
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด
  • เคยทำงานด้านผลิตภัณฑ์ความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's banner
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • นิเทศศาสตร์ ด้านสื่อออนไลน์
  • บริหารธุรกิจ ด้านการตลาดออนไลน์
  • มีประสบการณ์เสนองาน สคริปต์ ถ่ายทำ ตัดต่อ 1-2 ปี
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's banner
  Natural and Organic Associate Co.,Ltd's logo
  Wattana
  • บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดออนไลน์
  • นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาออนไลน์
  • มีประสบการณ์ทำงานการซื้อสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1-2ปี
  Next