• จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 • สามารถใช้โปรแกรม Tigersoft ได้

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • 3 years’ experience in HR payroll management
 • Good knowledge of Thai Labor Law

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRD Supervisor
 • Bachelors in Human Resources
 • Having experience in setting up HRM is a must

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานบุคลากรตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in HRD, Political science, Psychology
 • Exp. 4-5 yrs in HRD, HRM, knowledge of Union Law
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 4-5 year experience in Payroll, Recruitment
 • Responsible for Payroll and recruitment
 • Bonus, Insurance, Medical fee

13 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old
 • 4 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Job Interview Skills,Excellent communication Skill
 • Excellent negotiation skills,Analytical skills
 • Managerial and leadership skills

18 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male or female , Above 35 years
 • degree or higher in management, administration
 • 10 years experience in related position

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง Recruitment
 • ประสบการณ์การทำงานมา 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานด้านสวัสดิการพนักงาน

26-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • Experience 3 - 5 Years
 • Computer and Language Literacy

26-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Supervisor
 • HR Assistance
 • HR Manager

25-Sep-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนกำลังคน
 • จัดทำและกำหนดมาตรฐานการดำเนินการการสรรหา และการพัฒ
 • บริหารจัดการงานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานวางแผนอบรม
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • Exp. in Operation, Retails business, electronics

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

25-Sep-17

 

Applied
 • Male or Female, 26-35 years old.
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • Good communication skill in English

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

25-Sep-17

 

Applied
 • HR Operation, HR generalist
 • Good command in English, Labour law
 • Experienced in HR

25-Sep-17

 

Applied
 • Play key role in Human Resources Business Partner
 • Manage and control HR Processes and Procedures
 • Lead and monitor HR related activities

25-Sep-17

 

Applied
 • Manage & organizing staff activities
 • 5+ years working experience in HR.
 • Some working experience in a similar function

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office, E-mail, Internet
 • มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมฯอย่างน้อย 2-3 ปี

23-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fluent in written and spoken English
 • Able to work under pressure

22-Sep-17

 

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

22-Sep-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ30 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์การงานด้านฝ่ายบุคคล

22-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 26-34 Yrs
 • Bachelor or Higher degree in Political Science
 • 3-5 Yr of experience in Factory environment

21-Sep-17

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Recruitment
 • Training Management

21-Sep-17

 

Applied
 • Familiarity with traditional and modern training
 • Designing & executing successful training program
 • Good command of English and computer literacy

21-Sep-17

 

Applied
 • Age 30-38 years old with Bachelor's degree in HR
 • At least 5 years experience in HRM is preferred
 • Good interpersonal skills & communications skills

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • payroll process accuracy
 • Check time attendance
 • Tax, social security, compensation fund

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Data Analyst, Analysis, HR Analyst
 • Good command in English
 • HR system

21-Sep-17

 

Applied
 • Plan for developing in HR&GA
 • Create target of KPIs and action plan of HR&GA
 • Create & control HR&GA to follow work instruction

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือโท ในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • มีควำมเข้าใจนโยบำย ระเบียบ วิธีกำรของงำนฝึกอบรม
 • มีทักษะกำรวำงแผนงำน

20-Sep-17

 

Applied
 • หัวหน้าฝ่ายบุคคล จบการศึกษาปริญญาตรี
 • สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีสวัสดิการอาหารกลางวัน ประกันอุบัติเหตุ

20-Sep-17

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 7-10 years HR generalist experience
 • Requires training knowledge and skills developed
 • Strong leadership, problem solving and negotiation

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle the full spectrum of HR functions
 • 4 years of experience in Human Resource role
 • Responsible for employment records and documents

07-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.