head of marketing
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 of 13 jobs
  TWELVE BEGIN CO., LTD.'s banner
  TWELVE BEGIN CO., LTD.'s logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5-7 ปี
  • รู้จักการสร้างโฆษณาออนไลน์พื้นฐานต่างๆ