harn engineering solutions public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Harn Engineering Solutions Public Company Limited's banner
  Harn Engineering Solutions Public Company Limited's logo
  Bangplee
  • วุฒิปวส./ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์คุมการผลิต/คุมงานเชื่อมประกอบ 3 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในธุรกิจระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น