guest service agent
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 91 jobs
  Deliveree (Thailand) Limited's banner
  Deliveree (Thailand) Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์การทํางาน Customer Service 1-2 ปี
  • รับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้า
  • มีใจรักการบริการ อัธยาศัยดี
  Next