greater pharma co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • District Sales Manager
  • มีประสบการณ์ขายทีมร้านค้ามาก่อนไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ