government pension fund
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีความรู้ในด้านฐานข้อมูลระบบ
  • มีความรู้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • มีทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ
  • สามารถใช้งานโปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, Ms Excel
  • มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการลงทุน การเงิน 7 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ