government pension fund gpf
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Others
  • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน
  • มีประสบการณ์ด้านการลงทุน การบริหารการเงิน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo
  Bangrak
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดเงินและตลาดทุน
  • จัดทำ Quantitative Modeling และ Optimizations
  • สามารถทำ Coding, Programming และ Data Processing
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Organization Development)

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ