government pension fund gpf
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาความยั่งยืน
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะการสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /IT /ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ งานตรวจสอบด้าน IT
  • มีประสบการณ์ในระดับการบริหารหรือจัดการ