government pension fund gpf
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย0-3 ปี
  • มีความรู้ทางกฎหมายและการดำเนินคดีความต่าง ๆ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ หรือ กฎหมาย
  • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรม Graphic Design
  • สามารถออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์คของสื่อเผยแพร่
  • มีทัศนคติเชิกบวก มีวุฒิภาวะ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
  • ประสบการณ์รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปี
  • มีความเข้าใจในองค์กรและระบบการทำงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การลงทุน หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ รวมทั้งตัดสินใจ
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  เลขานุการผู้บริหารสูงสุด

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s banner
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)'s logo

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Organization Development)

  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  Bangrak
  • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานพัฒนาบุคลากร
  • มีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง
  • มีความรู้ในเรื่อง iGRC การบริหารและจัดการ