government affair
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, การจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการขออนุญาตต่างๆ และโอนกรรมสิทธิ์
  • มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด