globlex securities co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Globlex Securities and Globlex Group's banner
  Globlex Securities and Globlex Group's logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
  • สามารถให้คำแนะนำวิเคราะห์หุ้น และ นำเสนอข้อมูล