global power synergy public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับขี่รถยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านระบบ Solar
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • มีทักษะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์AutoCad
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • มีประสบการณ์การออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารและระบบโซล่าร์
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาและวิศวกรรมโรงไฟฟ้า
  • มีความรู้ความสามารถในระบบเครือข่าย
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Rayong
  • TOEIC 600
  • การบริหารจัดการงานคลังพัสดุอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความชำนาญการวางแผนระบบการบริหารคลังพัสดุ
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Rayong
  • Toeic 600
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มีประสบการณ์ด้านการประมูลงานตามสัญญาหรือโครงการ EP
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Rayong
  • TOEIC 550
  • ความรู้ในด้านงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง(ex. RCM, RBI)
  • Bachelor's of C&I, Electrical Engineering
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • จัดทำแผนการตรวจสอบภายในบริษัททั้ง short-long term
  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
  • Good English with TOEIC Score at least 700