general assistant
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  Biomedica Gentech Healthcare CO., LTD.'s logo
  Suanluang
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • ประสบการณ์งานมากกว่า 2-5 ปีขึ้นไป
  • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Chonburi
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าอาหาร
  • สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤได้ดี