frieslandcampina thailand pcl.
  Suggestions will appear below the field as you type
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s banner
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s logo
  Phrapradaeng
  • ควบคุมจุดวิกฤตของกระบวนการผลิต
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ใด้านอุตสาหกรรมอาหาร นม
  • แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต