frieslandcampina group thailand
  Suggestions will appear below the field as you type
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s banner
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s logo
  Bangkok
  • จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจร