freelance
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 105 jobs
  CT. STUDIO CO., LTD.'s banner
  CT. STUDIO CO., LTD.'s logo
  Ladprao
  • ต้องการทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง
  • พัฒนาและจัดการด้านกลยุทธิดิจิตอลมาเก็ตติ้ง
  • มีประกันสังคม มีค่าคอม มีโบนัส
  DATABAR Company Limited's banner
  DATABAR Company Limited's logo
  Bangkapi
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบ,คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
  • มีประสบการณ์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 2ปี ชึ้นไป
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Illustration , Photoshop
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s banner
  AFINALIN CONSULTANCY CO., LTD.'s logo
  Sathorn
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ให้คำปรึกษาด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล
  • มีความสนใจในการทำงานด้านการเงิน การขาย และการตลาด
  Next