frasers property
  Suggestions will appear below the field as you type
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์การตลาดออนไลน์จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์
  • สามารถทำงานวันเสาร์/อาทิตย์ได้เมื่อจำเป็น
  • มีความคิดสร้างสรรค์อัพเดตSocial Media Trends ใหม่ๆ
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • กำหนดแผนงานด้านการปรับปรุงศูนย์การค้าเดิม
  • กำหนดกรอบและแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์
  • ประสบการณ์ธุรกิจค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  Next