fr thailand co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo

  Accounts Receivable Officer

  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีการเงิน
  • หากเคยใช้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd. (FPT)'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินบัญชี, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในหน้าที่การบริหารการเงิน
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Knight Frank Chartered (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานขายหรือให้เช่า 1-3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี