financial officer
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 170 jobs
  SAAM DEVELOPMENT CO., LTD.'s banner
  SAAM DEVELOPMENT CO., LTD.'s logo
  WattanaTHB 25K - 34,999 /month
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์1-2ปี
  • มีความรู้ ด้านบัญชี และภาษี สามารถใช้โปรแกรมบัญชี
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  Wattana
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน, บัญชี
  • มีประสบการณ์ในสายการเงินหรือการบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • สถานที่ทำงานใกล้ BTS, มีโบนัส ประกันกลุ่ม และอื่นๆ
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo
  Phayathai
  • ดูแลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบธนาคารต่างๆ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจ่ายชำระเงิน
  • รับผิดชอบงานต่างๆ ด้าน Cashier
  TP and Associates CO., LTD.'s banner
  TP and Associates CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 2-3 ปี
  • ได้ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะพิจารณาพิเศษ
  • สถานที่ทำงานติดMRT เดินทางสะดวก
  Sompasook Company Limited's logo
  PathumwanAbove THB 120K /month
  • เคยมีประสบการณ์ในบริษัทมหาชนธุรกิจ F&B
  • ผ่านการสอบ CPA
  • เคยใช้ ERP Dynamic365
  TRAX INTERTRADE CO., LTD.'s banner
  TRAX INTERTRADE CO., LTD.'s logo
  Ladprao
  • มีประสบการณ์ในบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
  • ทำแผน Feasibility Study เพื่อวางแผนขยายการลงทุน
  • ความรู้ด้านบัญชี การเงิน, ระบบการควบคุมงบภายใน
  Next